Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia
- AC

Sprawdź, co to jest AC i jaką ochronę
może ci zapewnić.

Co to jest AC i co jest jego przedmiotem?

Statystyki pokazują, że wielu ludzi poszukuje w Internecie odpowiedzi na pytanie Co to jest AC? Warto więc odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych kwestii, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest ubezpieczenie Autocasco i co może Ci dać.

Prostymi słowami, ubezpieczenie to rodzaj umowy, która jest zawierana pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Klientem. W ramach zawartej umowy, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania lub świadczenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w polisie, w przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna uszczerbku na zdrowiu, przytrafi się jej nieszczęśliwy wypadek lub zostanie jej wyrządzona krzywda. Klient natomiast, w ramach podpisanej umowy, zobligowany jest do opłacania stosownych składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia komunikacyjne wg ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151) należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Możemy wyróżnić 2 rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • ubezpieczenia obowiązkowe - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – potocznie zwane OC,
 • ubezpieczenia dobrowolne - w skład których wchodzi Autocasco (AC), ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Autocasco – w skrócie AC – to ubezpieczenie dobrowolne i, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ubezpieczenia samochodu. Najczęściej przedmiotem tego ubezpieczenia objęte są:

 • pojazd,
 • jego wyposażenie, które zostało wyszczególnione we wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub należące do standardowego wyposażenia samochodu,
 • wyposażenie dodatkowe, na przykład komputer pokładowy, immobilizer, czy też specjalne wykończenie wnętrza pojazdu.

Ubezpieczenie Autocasco może obejmować swoim zakresem ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, ale również chroni jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody, np.:

 • kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym kolizji z udziałem zwierząt),
 • kolizji z przedmiotami i osobami znajdującymi się poza pojazdem,
 • pożaru lub wybuchu,
 • działania zjawisk atmosferycznych (np. powodzi, zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody),
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży.

Zakres ubezpieczenia AC jest dokładnie określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które Klient jest zobowiązany poznać przed podpisaniem umowy. OWU jest dokumentem opisującym warunki umowy, na podstawie których podpisana została polisa AC. Ten swoisty regulamin zawiera wszystkie istotne dla umowy ubezpieczenia postanowienia, takie jak:

 • zakres ubezpieczenia,
 • przedmiot ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • obowiązki ubezpieczyciela,
 • obowiązki Klienta,
 • sposób ustalenia odszkodowania oraz jego wysokości.
Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e