Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Odszkodowanie
z AC

Zapoznaj się z zasadami ustalania
wysokości odszkodowania
z tytułu ubezpieczenia AC (autocasco).

Jak ustala się wysokość odszkodowania z AC?

Autocasco, dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się ubezpieczyciele.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, można wyróżnić 2 typy szkód:

  • szkodę całkowitą,
  • szkodę częściową.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, lub gdy koszty naprawy przekraczają ok. 70 % wartości pojazdu w dniu zaistnienia wypadku. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody pomniejszonej o wartość pozostałości auta. Generalną zasadą przy wypłacie odszkodowania jest zasada mówiąca, że wysokość odszkodowania nie może być większa niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia Autocasco.

Wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą konsumuje sumę ubezpieczenia. Od tego momentu umowa AC wygasa i przestaje obowiązywać, z czym niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę.

Szkoda częściowa natomiast jest to uszkodzenie pojazdu w stopniu, który nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody.

Przy szkodzie częściowej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu w dniu ustalania odszkodowania. Suma ta nie może być jednak większa od sumy pełnego ubezpieczenia, która została określona w polisie AC.

O co towarzystwo ubezpieczeniowe może pomniejszyć odszkodowanie AC?

Firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszać wysokość wypłacanego odszkodowania lub nawet odmówić jego wypłacenia, jeżeli kierowca:

  • nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego,
  • przekroczył dozwoloną prędkość,
  • wymusił pierwszeństwo,
  • wyprzedzał w niedozwolonym miejscu,
  • był pod wpływem środków odurzających,
  • spowodował wypadek umyślnie,
  • nie posiada aktualnego badania technicznego pojazdu,
  • w umowie AC posiada zapis o udziale własnym.
Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e