Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia
- AC

Sprawdź, co to jest AC i jaką ochronę
może ci zapewnić.

Jaka wysokość odszkodowania przysługuje za szkodę z ubezpieczenia AC?

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, w ramach którego możesz liczyć na wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się ubezpieczyciele.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, można wyróżnić dwa typy szkód:

  • szkodę całkowitą,
  • szkodę częściową.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub, gdy koszty naprawy przekraczają pewien procent wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody. Ubezpieczyciele różnie określają ten procentowy próg, jednak w większości zakładów ubezpieczeniowych za szkodę całkowitą uznaje się szkodę, której wysokość wynosi powyżej 70% wartości auta w dniu powstania szkody. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody pomniejszonej o wartość pozostałości (pozostałości to elementy nie uszkodzone w wypadku), jednak nie większej niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia Autocasco.

W Twojej gestii leży jednak, na co przeznaczysz pieniądze z odszkodowania, czy na zakup nowego samochodu czy na naprawę tego uszkodzonego.

Uwaga! Warto pamiętać, że wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony z ubezpieczenia AC.

Szkoda częściowa jest to uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym jego naprawę, która nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody.

Przy szkodzie częściowej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. W przypadku szkód częściowych – w zależności od wariantu likwidacji szkód – zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu (rozliczenie gotówkowe) lub rozlicza się za naprawę z warsztatem, który dokonuje naprawy pojazdu (rozliczenie bezgotówkowe). Należy pamiętać jednak, że kwota wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć wartości całego pojazdu i sumy ubezpieczenia, która została określona w polisie AC.

Szczegółowe informacje jakie ograniczenia odpowiedzialności stosuje zakład ubezpieczeń zawsze określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e