Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Ubezpieczenie mieszkania - jak wybrać najlepsze?

  • W tym dziale przedstawiamy najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania wraz z naszymi odpowiedziami na nie.
Oblicz składkę

Wybór i zakup ubezpieczenia mieszkaniowego

Podstawowe pojęcia - ubezpieczenia komunikacyjne
Dowiedz się, jak wygląda procedura zawarcia umowy ubezpieczenia i czym należy się kierować, by wybrać najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową.

Cena ubezpieczenia obliczana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Wpływają na nią takie czynniki jak np. lokalizacja oraz wiek budynku, w którym znajduje się mieszkanie, typ zabudowy, czy też dane dotyczące domowników. Dzięki temu oferta jest dostosowywana do potrzeb oraz wymagań Klienta. Ubezpieczenie mieszkania kosztuje od 80 zł na rok.

Wróć na górę strony

Cena ubezpieczenia obliczana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Wpływają na nią takie czynniki jak np. lokalizacja oraz wiek budynku, typ zabudowy, dane dotyczące domowników. Dzięki temu oferta jest dostosowywana do potrzeb oraz wymagań Klienta. Ubezpieczenie domu jednorodzinnego kosztuje od 125 zł na rok.

Wróć na górę strony

Tak. Z tego względu warto zbierać rachunki za przedmioty kupione podczas trwania umowy ubezpieczenia. Jeżeli dojdzie do szkody, przedstawienie ich ułatwi weryfikację roszczeń oraz przyspieszy wypłatę odszkodowania.

Wróć na górę strony

Wróć na górę strony

Tak. Umowa ubezpieczenia obejmuje zarówno osobę będącą właścicielem mienia jak też osoby jej bliskie o ile pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym tj. małżonków, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięciów, synowe, osoby pozostające w konkubinacie i inne. Dodatkowo w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczona jest także pomoc domowa przy wykonywaniu prac zleconych przez Ubezpieczonego w zakresie czynności życia codziennego.

Wróć na górę strony

Tak, pod warunkiem zgłoszenia we wniosku o ubezpieczenie faktu prowadzenia takiej działalności. Należy jednak pamiętać, że wybrane rodzaje działalności (np. sprzedaż i naprawa samochodów, handel chemikaliami czy paliwami) wykluczają odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w mieniu (zarówno wyposażeniu jak i samych budynkach).

Wróć na górę strony

Tak. Ruchomości domowe są automatycznie objęte odpowiedzialnością w takich pomieszczeniach jak strych, garaż czy piwnica bez konieczności dodatkowego zgłaszania we wniosku, do wysokości 10% sumy ubezpieczenia wyposażenia.

Wróć na górę strony

Tak. Najemcy mogą ubezpieczyć ruchomości będące ich własnością takie jak np. meble, ubrania, książki, sprzęt AGD/RTV, komputery. Osoby wynajmujące mieszkanie/dom osobom trzecim mogą natomiast ubezpieczyć obiekt bez zgromadzonego w nim wyposażenia.

Wróć na górę strony

Tak. Ubezpieczenie mieszkaniowe pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar, zalanie, czy huragan. Zakres odszkodowania zależeć będzie od zakresu ubezpieczenia (wyposażenie/mury) oraz zgłoszonych sum ubezpieczenia.

Wróć na górę strony

Tak. Ubezpieczenie obejmować będzie szkody wyrządzone na skutek ognia i innych zdarzeń losowych (np. powódź, zalanie, huragan grad). Ochroną - poza konstrukcją materiałową budynku –będą również objęte materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, składowane w obrębie posesji.

Wróć na górę strony

Tak. Ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez nas odpowiada warunkom jakie stawia większość banków w przypadku zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego. Zgłoszenie cesji praw do odszkodowania potwierdzane jest przez nas na druku bankowym lub (przy braku takiego wymogu ze strony banku) na druku, który można otrzymać dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 22 589 95 21.

Wróć na górę strony

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu ustalonym w umowie ubezpieczenia i potwierdzonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wskazanego w polisie jako data początku okresu ubezpieczenia składka lub jej pierwsza rata nie zostanie opłacona będzie to oznaczało rezygnację Ubezpieczającego z zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wróć na górę strony

Tak. Odpowiedzialność za takie przedmioty jest jednak ograniczona. Ochroną nie są obejmowane dzieła sztuki i przedmioty wytworzone przed rokiem 1945. Zaś przy ustalaniu odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej czy amatorskiej ubezpieczonego mienia.

Wróć na górę strony

Tak. Ubezpieczenie Wyposażenia obejmuje ruchomości domowe takie jak sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz domu jednorodzinnego lub mieszkania), komputerowy, fotograficzny a także instrumenty muzyczne.

Wróć na górę strony

W przypadku większego niż standardowe prawdopodobieństwa wystąpienia szkody wynikającego np. z usytuowania budynku obok rzeki, placu budowy, itp. Ubezpieczyciel może chcieć obejrzeć mieszkanie/dom przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W takim przypadku tzw. inspekcja miejsca ubezpieczenia może być warunkiem zawarcia umowy. W większości przypadków inspekcja nie jest jednak konieczna.

Wróć na górę strony

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e