Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Kogo ubezpieczamy?

Wybierz odpowiedni pakiet

Ubezpieczenie korporacyjne dedykowane są dla dużych przedsiębiorstw gospodarczych o różnych profilach działalności, w szczególności dla przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i transportowych.

Koncentrujemy się na przedsiębiorstwach:

 • poszukujących ochrony swojego mienia oraz utraty zysku
 • chcących zabezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia
 • będących przewoźnikiem lub spedytorem i chcących zabezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizowanych usług przewozowych i spedycyjnych
 • zainteresowanych ubezpieczeniem mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Nasza oferta ubezpieczeń

Co zawiera nasze ubezpieczenie?
 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rozboju

  Ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez:
  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, falę dźwiękową, silny wiatr, grad, lawinę, śnieg lub lód, zalanie, zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, pękanie mrozowe rur, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, powódź, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi.

  Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o kradzież z włamaniem lub rozbój.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Wniosek o ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

  Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem wszystkich zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Wniosek o ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie od utraty zysku

  Ubezpieczeniem objęta jest utrata zysku brutto, powstała w wyniku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powodującej zakłócenia lub przerwy w prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej.

  Warunkiem zawarcia ubezpieczenia utraty zysku jest uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia majątkowego.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Wniosek o ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

  Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym będące bezpośrednim następstwem wszystkich zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Wniosek o ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie

  Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym) powstałe wskutek wszystkich zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego, zaistniałe podczas przewozu, załadunku i rozładunku za wyjątkiem szkód wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu będące wynikiem skażenia lub zabrudzenia mienia, spowodowanych przez zdarzenia losowe objęte ochroną ubezpieczeniową a także powstałe wskutek akcji ratowniczej, gaśniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową.

  Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu krajowego jak i międzynarodowego.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Klauzule ładunkowe

  Wniosek o ubezpieczenie - Ubezpieczenie jednostkowe

  Wniosek o ubezpieczenie - Ubezpieczenie obrotowe

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa).

  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa, powstałe w wynajmowanych nieruchomościach i ruchomościach, wyrządzone podczas podróży służbowych na terenie całego świata, w podziemnych instalacjach i urządzeniach, wodno-kanalizacyjne, związane z przeniesieniem ognia, spowodowane przez wózki widłowe, spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

  Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

  • odpowiedzialności cywilnej za produkt
  • kosztów wycofania produktu z obrotu
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód polegających na poniesieniu kosztów zlokalizowania, usunięcia, demontażu lub odsłonięcia produktów wadliwych oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktów bez wad
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód poniesionych przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą maszyn i urządzeń wprowadzonych przez Ubezpieczonego do obrotu
  • odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
  • odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach ruchomych w pieczy lub pod kontrolą, stanowiących przedmiot obróbki
  • odpowiedzialności cywilnej podwykonawców
  • odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku
  • odpowiedzialności cywilnej wzajemnej
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych
  • rozszerzenia zakresu terytorialnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Wniosek o ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na utracie, ubytku, lub uszkodzeniu przesyłki towarowej a także straty finansowe powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ubezpieczonego zobowiązań wynikających z umowy przewozu.

  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są szkody powstałe na skutek rabunku, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub zuchwałej, kradzieży z włamaniem, zaistniałe podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych, jeżeli Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania tych czynności, powstałych wskutek zwłoki w przewozie, powstałych w wyniku powierzenia wykonania umowy przewozu w całości lub części innym przewoźnikom (podwykonawcom) lub przewoźnikom sukcesywnym.

  Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o klauzule:

  • reprezentantów
  • prowadzenia środka transportu w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu narkotyków
  • przewozu samochodów nowych lub używanych
  • przewozu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich
  • przewozu w kontrolowanej temperaturze
  • uszkodzenia kontenera, palet, platform, opakowań lub pojemników,
  • przewozu żywych zwierząt
  • przewozu przesyłek kurierskich
  • szkód w przesyłce na skutek zamoczenia, zawilgocenia lub zabrudzenia będącego wynikiem niewystraczającego umycia cysterny lub jej przewodów
  • ubytku ilościowego powstałego na skutek wycieku z nieszczelnej cysterny
  • zadeklarowania w liście przewozowym dodatkowej wartości towaru
  • zadeklarowania w liście przewozowym kwoty specjalnego interesu w dostawie towaru
  • kabotażu na terenie Unii Europejskiej
  • kabotażu na terenie Niemiec.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia - ruch krajowy

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia - ruch międzynarodowy

  Wniosek o ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika

  Ubezpieczenie to związane jest z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

  Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe skutkujące niemożnością spełnienia lub należytego spełnienia przez Ubezpieczonego wymagalnego i zasadnego zobowiązania płatniczego lub roszczenia finansowego, pozostające w bezpośrednim związku z zakresem zawodowej działalności jako przewoźnika drogowego, a w konsekwencji skutkujące utratą zdolności do regulowania zobowiązań finansowych.

  Ogolne Warunki Ubezpieczenia

  Wniosek o ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

  Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi na podstawie kodeksu cywilnego lub OPWS 2010. Ochrona udzielana jest przedsiębiorcom wykonującym usługi spedycyjne na terenie całego świata.

  Ubezpieczeniem objęte są następujące czynności związane ze spedycją towarów:

  • wysyłanie i odbiór przesyłki
  • opracowywanie instrukcji wysyłkowych, doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu
  • zawieranie umów przewozu, wydawanie instrukcji przewoźnikowi
  • przygotowanie dokumentów związanych z transportem przesyłki
  • sporządzanie dokumentacji przewozowej
  • załadunek i wyładunek przesyłek
  • przygotowanie przesyłki do przewozu, kontrola ładunku (ważenie, liczenie, znakowanie, opakowanie, przepakowywanie)
  • powiadamianie odbiorcy o nadejściu lub wysłaniu przesyłki
  • zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia
  • zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej (z wyłączeniem czynności agenta celnego)
  • podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki
  • czasowe magazynowanie, składowanie towarów (nie dłużej niż 60 dni), będące etapem transportu, w tym w magazynach i składach celnych
  • organizacja przewozu pustych i pełnych kontenerów
  • sporządzanie protokołu szkody lub dopilnowanie, aby protokół szkody został sporządzony

  oraz inne czynności związane ze spedycją towaru, w zakresie zaakceptowanym przez nas.

  Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

  • reprezentantów
  • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika umownego.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Wniosek o ubezpieczenie

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_korporacyjne;partnerPoint=